Back to School 2021-22

Because of the high demand for information and details on reopening, I am placing this back to school webpage here for those frequently asked questions.

First Day of School / Primer dia de escuela / Ngày đầu tiên đến trường : AUGUST 17, 2021

For school bell schedule, click here: https://painter.arusd.org/school-information/bell-schedule

Để biết lịch chuông của trường, bấm vào đây: https://painter.arusd.org/school-information/bell-schedule

Para el horario de la campana de la escuela, haga clic aquí: https://painter.arusd.org/school-information/bell-schedule 

For school uniform, click here: https://painter.arusd.org/school-information/dress-code

Do nhu cầu cao về thông tin và chi tiết về việc mở cửa trở lại, tôi đặt trang web quay lại trường học tạm thời này tại đây cho những câu hỏi thường gặp đó.

Đối với đồng phục học sinh, bấm vào đây: https://painter.arusd.org/school-information/dress-code 

Debido a la gran demanda de información y detalles sobre la reapertura, coloco esta página web temporal de regreso a la escuela aquí para las preguntas frecuentes.

Para el uniforme escolar, haga clic aquí: https://painter.arusd.org/school-information/dress-code

Sincerely,

Mr. Manluco
Principal
PAINTER.arusd.org  (NEW UPDATES!)

Posts and Communications